Privacy Statement


Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die SoftTech Interactive Solutions verwerkt in het kader van de producten en diensten die SoftTech Interactive Solutions in Nederland op de markt brengt. Op de verwerking van uw gegevens via de websites van SoftTech Interactive Solutions zijn onze SoftTech Interactive Solutions Sitevoorwaarden van toepassing.

Privacy Statement van
SoftTech Interactive Solutions BV | Oktober 2019

SoftTech Interactive Solutions B.V. bieden toegang tot online mobiliteit diensten. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde persoonlijke gegevens. Wij vinden het belangrijk om er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. SoftTech Interactive Solutions B.V. gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van deze gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In dit privacy statement hebben wij nader voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kan hier in lezen welke gegevens wij verwerken en welke invloed u daar zelf op kan uitoefenen. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Dit privacy statement geldt voor alle klanten van SoftTech Interactive Solutions en haar dochter ConnectBike en voor alle gebruikers van de website(s) van SoftTech Interactive Solutions. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind u altijd op http://www.SoftTechInteractive.nl/privacystatement.

Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe SoftTech Interactive Solutions uw gegevens beschermt.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is SoftTech Interactive Solutions B.V. SoftTech Interactive Solutions heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de aanmelding is precies omschreven welke gegevens SoftTech Interactive Solutions van u verwerkt, voor welke doeleinden SoftTech Interactive Solutions uw gegevens verwerkt en aan welke personen en of instanties uw gegevens worden verstrekt.

 

Welke gegevens verwerkt SoftTech Interactive Solutions?

 1. Persoonsgegevens

  Wanneer u zich aanmeldt als klant van SoftTech Interactive Solutions, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt SoftTech Interactive Solutions uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt als klant vraagt SoftTech Interactive Solutions onder meer uw naam, adres, woonplaats, kopie van uw legitimatiebewijs of verblijfsdocument, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. Als u een abonnement wilt afsluiten doen we verder een controle op uw kredietwaardigheid. Als u een account aanmaakt op een website van SoftTech Interactive Solutions dan vragen wij u daarnaast om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door Interactive Solutions verwerkt. Ook nadat u bent aangemeld, worden gegevens van u geregistreerd, zoals wanneer u zelf bewust (bijvoorbeeld omdat u via een SoftTech Interactive Solutions website een vraag stelt, meedoet met een actie etc. ), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet (tijdig) betaalt. Ook deze gegevens worden door SoftTech Interactive Solutions verwerkt.

 2. Gebruiksgegevens

  Als u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt SoftTech Interactive Solutions ook gegevens die verband houden met uw gebruik van ons netwerk. We noemen dit “Gebruiksgegevens”. Gebruiksgegevens zijn kort samengevat gegevens die het gebruik van de fiets en het netwerk betreffen. Dit zijn o.a. gebruik gerelateerde gegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van het fietsgebruik, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), de applicatieserver waarmee apps die u gebruikt verbinding maken, uw IP-adres en locatiegegevens die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen bieden.

 3. Locatiegegevens

  Om ervoor te zorgen dat u op elk moment gebruik kan maken van ons systeem verwerken wij automatisch uw locatiegegevens. Locatiegegevens geven de locatie van uw mobiel aan.

Waarvoor gebruikt SoftTech Interactive Solutions uw gegevens?

 1. Dienstverlening

  SoftTech Interactive Solutions verwerkt uw persoons-, gebruiks- en locatiegegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een abonnement, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, notanavraag en het afhandelen van klachten is verwerking van uw gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze diensten niet aan u leveren. SoftTech Interactive Solutions verkoopt haar diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel kan SoftTech Interactive Solutions persoonsgegevens aan haar partners verstrekken.

 2. Inschakelen derden

  SoftTech Interactive Solutions schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of Gebruiksgegevens heeft SoftTech Interactive Solutions de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 3. Data-analyse

  Inzet data-analyse technieken voor optimalisatie en beheer van onze dienstverlening. Voor de optimalisatie en het beheer van onze dienstverlening zetten wij data-analyse technieken in die Gebruiksgegevens verzamelen en analyseren. Wij kijken hierbij uitdrukkelijk niet naar het gepersonaliseerd fietsgebruik. Hierna volgt een nadere omschrijving van de doeleinden waarvoor wij data-analyse technieken inzetten.

 4. Systeem optimalisatie en beheer

  SoftTech Interactive Solutions is verantwoordelijk voor het systeem waarmee het fietsgebruik gereserveerd en betaald kan worden. Wij dragen zorg voor het onderhouden, plannen en verbeteren van dit systeem en het beheer zoals het oplossen van storingen en het bewaken van beschikbaarheid. Door het gebruik van het systeem te analyseren, krijgen wij essentiële informatie over het gebruik en de (piek)belasting van ons systeem. Op basis van deze informatie kunnen wij onze dienstverlening gericht uitbreiden en verbeteren. SoftTech Interactive Solutions verwerkt Gebruiksgegevens voor deze technische en statistische analyses. Denk hierbij aan datum en tijdstip van aanvang en einde van het fietsgebruik, de afgelegde afstand, de gebruiksfrequentie, gebruikersidentificatie etc. De uitkomsten van deze analyses worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen SoftTech Interactive Solutions en zijn na deze verwerking niet langer herleidbaar tot individuen.

 5. Beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting

  SoftTech Interactive Solutions draagt zorg voor beveiliging van ons netwerk en uw aansluiting daarop. Zo maken we gebruik van geavanceerde technieken voor de bescherming tegen veiligheidsinbreuken en fraude. Om uw abonnement en ons systeem tegen veiligheidsinbreuken en fraude te beschermen, worden uw aanvragen tot fietsgebruik automatisch gescand door deze beveiligingstechnieken.

 6. Facturering van Pay-Per-Use gebruik en abonnementen

  Daarnaast zetten wij dataverwerking technieken in voor facturering van Pay-Per-use gebruik en abonnementen. Wanneer u gebruik maakt van de Pay-Per-use mogelijkheid, sturen wij u geen nota omdat uw fietsgebruik meteen op uw tegoed in mindering worden gebracht. SoftTech Interactive Solutions houdt daarom uw tegoed bij en kan er zo voor zorgen dat Pay-per-use gebruikers een notificatie ontvangen wanneer zij onvoldoende tegoed hebben om opnieuw een fiets te gebruiken.

 7. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

  SoftTech Interactive Solutions is op grond van de wet verplicht om uw gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. U kan daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aan bevoegde autoriteiten.

 8. Trendanalyse

  SoftTech Interactive Solutions voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. Voor zover Gebruiksgegevens nodig zijn voor deze trendanalyses, maakt SoftTech Interactive Solutions uitsluitend gebruik van geanonimiseerde Gebruiksgegevens. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige dienstverlening en processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Deze onderzoeksresultaten worden niet gebruikt voor specifiek op u gerichte marketing- en verkoopactiviteiten.

 9. Marketing- en verkoopactiviteiten

  SoftTech Interactive Solutions verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van SoftTech Interactive Solutions. Uitsluitend indien u daarmee hebt ingestemd worden ook uw Gebruiksgegevens door SoftTech Interactive Solutions gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten en voor het doen van aanbiedingen. Uw Gebruiksgegevens worden niet verwerkt voor het doen van aanbiedingen van derden en worden ook niet aan derden verstrekt.

Verwerking van uw gegevens op SoftTech Interactive Solutions-websites

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren, bijvoorbeeld om nieuwe gebruiksmogelijkheden met u te delen. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Tenslotte kunnen wij uw gegevens op onze websites gebruiken om informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren en, tenzij u hebt aangegeven daartegen bezwaar te hebben, om u in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere producten of services die beschikbaar zijn bij SoftTech Interactive Solutions.

SoftTech Interactive Solutions verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van u:

 1. Inloggegevens

  Wanneer u toegang wenst tot bepaalde SoftTech Interactive Solutions-websites en -services, word van u gevraagd om u aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggevens).

 2. Informatie die u achterlaat op SoftTech Interactive Solutions-websites

  Bij sommige onderdelen van de SoftTech Interactive Solutions-websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer. Wanneer u een aankoop doet of een abonnement neemt, vragen wij u om aanvullende informatie, zoals uw bankrekeningnummer of nummer van een identificatiebewijs. Daarnaast zal soms gevraagd worden naar profiel- of demografische gegevens, zoals de postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

 3. Surf- en klikgedrag

  We kunnen informatie verzamelen over uw bezoek aan de SoftTech Interactive Solutionswebsites, inclusief de pagina’s die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit onze website werd bereikt.

 4. Cookies

  SoftTech Interactive Solutions-websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet door de server van een webpagina. Wanneer u zich aanmeldt bij een SoftTech Interactive Solutions-website met uw inloggegevens, slaat SoftTech Interactive Solutions uw unieke ID-nummer, samen met de tijd waarop u zich aanmeldde, op in een versleuteld cookie op de harde schijf van uw computer. Het gebruik van cookies maakt het gebruik van SoftTech Interactive Solutions-websites eenvoudiger. Zo kan uw inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op uw computer blijft staan nadat u zich heeft afgemeld. Dit cookie maakt het mogelijk dat uw inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat u bij een volgende aanmelding alleen uw wachtwoord hoeft in te vullen. Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen uw bezoek aan een SoftTech Interactive Solutions-website het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat u zich tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden. Wanneer u zich afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door uw browser gewist van uw computer. Cookies stellen ons in staat om relevante en aan uw voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen. SoftTech Interactive Solutions-websites zijn goed beveiligd. Van cookies van SoftTech Interactive Solutions-websites kun u verwachten dat ze uw bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op u computer overbrengen. U kan zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kan de instellingen van uw browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer u gebruik maakt van een openbare computer of wanneer u niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kan u ervoor kiezen om de cookies te weigeren en selecteert u in de browser deze keuze om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u zich niet kan aanmelden bij, of gebruik kan maken van, de interactieve functies van SoftTech Interactive Solutions-websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn.

 5. Cookies van derden

  De meeste online advertenties in banners die u ziet op SoftTech Interactive Solutions-websites worden afgebeeld door SoftTech Interactive Solutions zelf. Daarnaast behoudt SoftTech Interactive Solutions zich het recht voor om ook advertentienetwerken van derden toe te staan advertenties af te beelden op de SoftTech Interactive Solutions-webpagina’s. Sommige van deze advertentienetwerken plaatsen een permanent cookie op uw computer om uw computer te kunnen herkennen wanneer ze u een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen over waar u en andere gebruikers van uw computer de advertenties zagen en op welke advertenties u heeft geklikt. Deze informatie stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij menen dat deze u zal interesseren. SoftTech Interactive Solutions heeft geen toegang tot de cookies die eventueel door advertentienetwerken van derden zijn geplaatst.

 6. Page tagging

  SoftTech Interactive Solutions-webpagina’s maken gebruik van page tagging. Hierbij wordt er een plaatje (van één pixel) of een stukje Javascript op elke pagina van de site geplaatst. Pagetagging wordt gebruikt bij de aflevering van cookies op websites. Page Tagging stelt ons in staat om de gebruikers te tellen die onze websites hebben bezocht, gegevens over gebruik van onze sites te verzamelen en de effectiviteit van reclamecampagnes te bepalen. Page tagging stelt ons daarnaast in staat om bijvoorbeeld gegevens te verzamelen over hoe vaak het klikken op een advertentie van een derde op een SoftTech Interactive Solutionswebsite leidt tot een aankoop op de website van die derde. Wij verbieden het gebruik van page tags op onze websites door derden. Het is derden dus niet toegestaan om op SoftTech Interactive Solutions websites via page tags persoonlijke gegevens te verzamelen. Wanneer u nieuwsbrieven of reclamemail ontvangt van SoftTech Interactive Solutions, kunnen wij soms gebruik maken van page tagging om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen u klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte e-mail- of andere communicatie kunnen verzorgen.

Koppeling met interne en externe bestanden

Om u een meer consistente en persoonlijke ervaring te kunnen bieden bij uw interacties met SoftTech Interactive Solutions, kan SoftTech Interactive Solutions de informatie die zij heeft verzameld in het kader van een door haar aan u geleverde dienst combineren met informatie die zij heeft verkregen via andere door SoftTech Interactive Solutions aan u geleverde diensten.

Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen een algemeen beeld te krijgen van u geografische gebied op basis van uw adres, zodat we onze dienstverlening daaraan kunnen aanpassen.

Risico analyse

SoftTech Interactive Solutions legt, in samenwerking met de eigenaren van de fietsen, een bestand aan van contractanten en gebruikers van wie een abonnement of overeenkomst is beëindigd wegens het niet nakomen van (financiële)verplichtingen. Dit bestand is bestemd om te worden gebruikt door SoftTech Interactive Solutions en door de eigenaren van de fietsen. U kan bij SoftTech Interactive Solutions B.V., de verantwoordelijke voor dit bestand, informeren of u bent opgenomen in dit bestand en op welke wijze u bent opgenomen. Indien u bezwaar hebt tegen de wijze waarop u bent opgenomen kan u daartegen bezwaar maken. Op het moment dat een aanvraag voor een nieuw abonnement wordt ingediend of verlenging van een abonnement wordt gevraagd, kan SoftTech Interactive Solutions een risicoanalyse uitvoeren. SoftTech Interactive Solutions heeft daarnaast de verplichting op zich genomen om een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichting uit hoofde van een overeenkomst te melden aan het incassobureau waarmee SoftTech Interactive Solutions samenwerkt. Deze melding kan dus mogelijk gevolgen hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen.

Hoe lang bewaart SoftTech Interactive Solutions uw gegevens?

SoftTech Interactive Solutions bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor u gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Als u een abonnement bij SoftTech Interactive Solutions heeft dan worden u persoonsgegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw Gebruiksgegevens worden voor factureringsdoeleinden gedurende maximaal zes maanden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn worden de Gebruiksgegevens verwijderd.

Wachtwoord

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om uw accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het uw eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als u een computer deelt met anderen, moet u zich altijd afmelden wanneer u een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na u de computer gebruiken toegang hebben tot u informatie.

Inzage in uw persoonsgegevens

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kan opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Op onze websites heeft u de gelegenheid uw persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. U kan dit doen op uw persoonlijke domein op de website. Om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens door anderen kunnen worden bekeken en bewerkt, kan u uitsluitend toegang krijgen tot uw persoonlijke domein als u zich aanmeldt met uw gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord.

Correctie van uw persoonsgegevens

Als klant heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. U kan hiervoor contact met ons opnemen via het onder ‘contact’ aangegeven adres. U ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht van verzet en Bel-me-niet-Register

Als klant van SoftTech Interactive Solutions heeft u wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Tegen het gebruik van u persoonsgegevens kan u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kan u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van uw gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Als klant van SoftTech Interactive Solutions kun u, ook als uw nummer in het Belme-niet-Register is ingeschreven, nog wel door SoftTech Interactive Solutions gebeld worden. Wenst u ook niet meer door SoftTech Interactive Solutions gebeld te worden, dan kan u gebruik maken van de mogelijkheid om bij SoftTech Interactive Solutions bezwaar te maken tegen gebruik van u gegevens voor direct marketing. Hoe u dat kan doen, is hieronder beschreven. Tegen het gebruik van uw Gebruiksgegevens kan u (ook als u daarvoor eerder toestemming hebt gegeven) bezwaar maken indien uw Gebruiksgegevens worden gebruikt voor marketing- en verkoopactiviteiten met betrekking tot elektronische communicatiediensten en indien uw Gebruiksgegevens worden gebruikt voor de levering van toegevoegde waarde diensten. SoftTech Interactive Solutions wijst u er wel op dat u dan niet langer van die toegevoegde waarde diensten gebruik kan maken. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat SoftTech Interactive Solutions uw gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het uitvoeren van marketing- en verkoopactiviteiten, dan kan u dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit privacy statement onder ‘contact’. Indien u bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt: maakt u alleen bezwaar tegen het gebruik van uw Gebruiksgegevens, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of tegen allebei? U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaar van ons een schriftelijk antwoord. Mocht u er bezwaar tegen hebben om door SoftTech Interactive Solutions benaderd te worden dan kan u dat ook ons aan laten weten. U kan bezwaar maken tegen verschillende vormen van benadering. Zo kan u specifiek bezwaar maken tegen schriftelijke direct mailingen.

Wenst u geen schriftelijke direct mailingen van SoftTech Interactive Solutions te ontvangen dan kan u dit aan ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit privacy statement onder “contact”. In iedere door SoftTech Interactive Solutions verzonden nieuwsbrief is de mogelijkheid tot afmelden opgenomen.

Vragen?
We zouden graag van je horen


Een full-service platform


Hardware - SIS Mobilock
SIS Mobilock Hardware

Met het SIS Mobilock smartlock systeem is het eindelijk mogelijk om onbemande, 24x7 fietsdeelsystemen te creëren. Dit kan van elk type zijn, van verhuur tot bedrijfsinterne mobiliteit.

Customer APP - SIS Mobilock
Klant APP

Onze Klanten-app geeft uw gebruiker de mogelijkheid om elke smartlock die hij claimt te openen voor de periode dat u hem wilt gebruiken. Dit is de toekomst van elektronische sloten.

Service APP - SIS Mobilock
Service APP

De Service App is onderdeel van de Asset Manager software. Met behulp van de Service App kan uw onderhoudsteam elke smartlock openen die ze nodig hebben, zonder te claimen of te reserveren.

Met volledige back-end ondersteuning


Management - SIS Mobilock
Management

Deze zeer efficiënte cloudsoftware geeft u volledige controle over uw smartlocks en fiest vloot(en). De software biedt ook een overzicht van bedrijfsmiddelen die operationele aandacht en gebruikersbeheer nodig hebben.

Integreer oplossing - SIS Mobilock
Volledige API voor backend

SIS Mobilock richt zich niet alleen op een full-service platform, maar ook op integratie en ondersteuning van systemen van derden. Dit betekent dat ons systeem voor 95% of meer integreerbaar is met behulp van onze high-end backend API.

Consult & Advies - SIS Mobilock
Consult & Advies

Iedere klant heeft zijn eigen specifieke wensen en kennisniveau. Sommige bedrijven gebruiken al een tijdje oplossingen zoals de onze of vergelijkbare oplossingen in verschillende sectoren. Anderen beginnen gewoon met hun bedrijf. Wat uw staat ook is, wij kunnen u helpen en ondersteunen in het bepalen van de beste oplossing die u nodig heeft.